Ji i interesuar për çdo gjë që Perëndia bën
1. prill e hënë

“Éshtë lavdi e Perëndisë të fshehësh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë” Fjalët e Urta 25:2 NIV

Çdo gjë që zbulon diçka rreth Krijuesit tonë është diçka ndaj të cilës ne duhet të tregojmë interes. Shkrimi është në një klasifikim në vetvete si zbulesa e shkruar e Perëndisë. Por edhe matematika zbulon një dimension të dallueshëm të personalitetit të Perëndisë. Bashkë me artin. Dhe shkencën. Bibla thotë: “Perëndia i dha Salomonit dituri, zgjuarsi të madhe dhe një mëndje të hollë si rëra që është në bregun e detit … Shqiptoi tre mijë proverba dhe kantikët e tij qenë një mijë e pesëqind. Foli edhe për drurët, nga kedri i Libanit deri në isopin që mbin nga muri; foli gjithashtu për kafshët, për zogjtë, për rrëshqanorët dhe për peshqit. Nga të gjithë popujt vinin njerëz për të dëgjuar diturinë e Salomonit; ata ishin të dërguar nga tërë mbretërit e dheut që kishin dëgjuar të flitej për diturinë e tij” (1 Mbretërve 4:29, 32-34 NIV). Salomoni ishte i interesuar për gjithçka. Dhe gjerësia e njohurisë së tij i dha atij një thellësi kaq të madhe diturie, saqë “nga të gjithë popujt vinin njerëz për të dëgjuar diturinë e Salomonit”. Kush i dërgoi ata njerëz? “Tërë mbretërit e dheut që kishin dëgjuar të flitej për diturinë e tij”.

Si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë të mbushur me Frymën, ne nuk jemi thirrur që të shmangim kulturën, por që ta informojmë atë, ta udhëzojmë atë dhe ta ndriçojmë atë. “Éshtë lavdi e Perëndisë të fshehësh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë”. Perëndisë i pëlqen kur ne e kuptojmë diçka ose përballemi me diçka që është e re për ne, madje edhe nëse zbulimet tona janë njohuri e zakonshme. A nuk është një reagim normal prindëror kur fëmijët tanë zbulojnë gjëra të reja? Kur ti vazhdon të bësh të njëjtat pyetje të drejta, Perëndia do vazhdojë të të japë përgjigjet e duhura.