Ktheje humbjen tënde në fitim (1)
14. Prill E Mërkurë

“Jefteu...ishte një njeri i fortë dhe trim, bir i një prostitute” Gjyqtarët 11:1 NKJV

Jefteu ishte djali i paligjshëm i një njeriu të quajtur Galaad. Nëna e tij ishte një prostitutë. Ai u rrit në shtëpinë e bijve të tjerë të ligjshëm të Galaadit, të cilët më vonë e dëbuan atë. “Ti nuk do të kesh trashëgimi në shtëpinë e atit tonë”, thanë ata (v. 2 NLT). Kështu, ai përfundoi duke jetuar në një shpellë. Ndërsa ishte atje, ai mori një grup keqbërësish dhe rebelësh dhe i ktheu në një ushtri të madhe. Kur amonitët e kërcënuan Izraelin, pleqtë i kërkuan atij ndihmë. “Por Jefteu iu përgjegj pleqve të Galaadit duke thënë: ‘A nuk më keni urryer dhe dëbuar nga shtëpia e atit tim? Pse vini tani tek unë kur jini keq?’. Pleqtë e Galaadit i thanë Jefteut: ‘Pikërisht për këtë jemi kthyer tani te ti, me qëllim që ti të vish me ne për të luftuar kundër bijve të Amonit, dhe të vihesh në krye të gjithë banorëve të Galaadit’” (v.7-8 NLT).

Jefteu jo vetëm që i udhëhoqi ata në fitore, por ai nderohet në Bibël midis njerëzve të tjerë si Abrahami, Moisiu dhe Davidi. Jeta e tij është plot me mësime. Ja ku ke një të rëndësishëm: Refuzimi mund të jetë pjesë e planit të Perëndisë për jetën tënde. Jefteu ishte refuzuar për arsye përtej kontrollit të tij—ai ishte i paligjshëm. Por në vend që të hidhërohej, ai vazhdoi përpara dhe bëri diçka të mirë me jetën e tij.

Mbase ti je refuzuar për shkak se ishe i vjetër, i ri, inteligjent, i pagojë, i bukur, i shëmtuar, i privilegjuar, i varfër, tëheqës, jo tërheqës, mashkull, femër, i bardhë, i zi, etj. Por me anë të hirit të Perëndisë, Jefteu e mori një situatë të shëmtuar dhe e ktheu atë në një të bukur. Dhe nëse do dorëzosh situatën tënde tek Perëndia, po i njëjti hir është i disponueshëm për ty.